ΑΔΕΣΜΟΛΟΓΗΤΑ – Οι παραγγελίες είναι αφορολόγητες και θα παραδοθούν απευθείας στην πόρτα σας!
Natural Lashes

Οροι και Προϋποθέσεις

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης θα ισχύουν για όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από το Creative Media Agency, μέσω του εικονικού καταστήματος naturallashes.gr στον αγοραστή και μπορούν να αλλάξουν μόνο με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση και των δύο μερών.

Σε αυτό το έγγραφο, οι ακόλουθοι όροι θα σημαίνουν:

Έγγραφα σύμβασης

Υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική παραγγελία στον ιστότοπο naturallashes.gr, ο αγοραστής συμφωνεί με τη μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας ο πωλητής διεξάγει τις δραστηριότητές του. Η παραγγελία θα αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα, κατά σειρά σπουδαιότητας:

Εγκυρότητα

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή. Οι πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου γίνονται ηλεκτρονικά (e-mail). Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης θα αποτελέσουν τη βάση της σύμβασης που συνάπτεται με αυτόν τον τρόπο, συμπληρωμένη από το πιστοποιητικό εγγύησης που εκδίδεται από τον πωλητή ή έναν από τους προμηθευτές του.

Επέκταση των υποχρεώσεων του πωλητή

Ο πωλητής θα χρησιμοποιήσει τις επαγγελματικές και τεχνικές του γνώσεις για να επιτύχει το αποτέλεσμα που ορίζεται στην παραγγελία και θα παραδώσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του αγοραστή.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους ιστότοπους του πωλητή είναι ενημερωτικές και τεκμηριώνονται ή τροποποιούνται από τον πωλητή σύμφωνα με τα φύλλα / ιστότοπους παρουσίασης του κατασκευαστή. Επίσης, για λόγους χώρου και συνέπειας της δομής πληροφοριών, οι περιγραφές προϊόντων ενδέχεται να είναι ελλιπείς, αλλά ο πωλητής προσπαθεί να παρουσιάσει τις πιο σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους κατασκευαστές, έτσι ώστε το προϊόν να χρησιμοποιείται στις παραμέτρους για τις οποίες αγοράστηκε .

Η επικοινωνία με το κατάστημα μπορεί να γίνει μέσω των διευθύνσεων που αναφέρονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Ανάθεση και υπεργολαβία

Ο πωλητής μπορεί να εκχωρήσει ή / και να αναθέσει υπεργολαβία σε τρίτο μέρος για υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της παραγγελίας, με τις πληροφορίες του αγοραστή, χωρίς τη συγκατάθεση του αγοραστή. Ο πωλητής θα είναι πάντα υπεύθυνος έναντι του αγοραστή για όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ο αγοραστής κατανοεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα αποκαλύψει σε τρίτο μέρος ούτε θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έλαβε από τον πωλητή. Επίσης, τα ονόματα των ιστότοπων, καθώς και τα γραφικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα του Creative Media Agency και δεν μπορούν να αναληφθούν, να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου.

Απόρρητο - Διαφήμιση

Όλα τα σχέδια, έγγραφα και πληροφορίες οποιουδήποτε είδους παρέχονται από τον αγοραστή στον πωλητή, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται στην παραγγελία, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του πωλητή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης. Καμία δημόσια δήλωση, προώθηση, δελτίο τύπου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποκάλυψης σε τρίτους δεν θα γίνει από τον αγοραστή σχετικά με την παραγγελία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή.

Χρέωση και πληρωμές

Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο όρος πληρωμής καθορίζονται στην παραγγελία. Ο πωλητής θα εκδώσει τιμολόγιο στον αγοραστή για τα παραδοθέντα αγαθά και υπηρεσίες, με υποχρέωση του αγοραστή να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κίνδυνοι και ευθύνες

Παράδοση - ο πωλητής αναλαμβάνει να στείλει τα αγαθά και τις υπηρεσίες με κούριερ στον αγοραστή ή να τα παραδώσει προσωπικά σε εγγεγραμμένο γραφείο.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον πωλητή και τον αγοραστή, ο πωλητής αποποιείται τους κινδύνους και τις ευθύνες που σχετίζονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες όταν παραδίδεται από την εγχώρια εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία ο πωλητής συνεργάζεται με τον αγοραστή ή έναν ορισμένο αντιπρόσωπο του αγοραστή ή απευθείας στον αγοραστή ή ορισμένο αντιπρόσωπο του αγοραστή. Ο πωλητής θα εξασφαλίσει τη σωστή συσκευασία αγαθών και υπηρεσιών και θα διασφαλίσει τη διαβίβαση των συνοδευτικών εγγράφων σε ανθεκτικό μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Ο πωλητής θα παραδώσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες στο ρουμανικό έδαφος.

Αποδοχή και δικαίωμα υπαναχώρησης

Η αποδοχή θα γίνει όταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παραγγελία. Εάν ο αγοραστής διαπιστώσει ότι τα παραδοθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε ο πωλητής θα συμμορφώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εντός ενός μέγιστου χρόνου ίσου με τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας, χωρίς να χρεώσει στον αγοραστή τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις λειτουργίες. Επίσης, ο πωλητής θα συμμορφωθεί με τις διατάξεις του GEO 34/2014 και θα εφαρμόσει την πολιτική επιστροφής. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα όπως όταν θεωρεί ότι οι ενέργειες του αγοραστή ήταν κακόβουλες για αξίωση αποζημίωσης από τον αγοραστή, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Πλεόνασμα αγαθών

Τυχόν εμπορεύματα που παραδίδονται πέραν της ποσότητας που παρέχεται στην παραγγελία ενδέχεται να απορριφθούν από τον αγοραστή εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που παρέχονται από τους ισχύοντες νόμους και αναφέρονται λεπτομερώς στο πιστοποιητικό εγγύησης που έχει εκδοθεί από τον πωλητή ή τον προμηθευτή του πωλητή, εγγυώνται στον αγοραστή έναντι τυχόν μη συμμόρφωσης που μπορεί να επηρεάσει το σύνολο ή μέρος των αγαθών και των υπηρεσιών, εκτός από το κανονικό φθορά, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Εξαιρέσεις είναι αναλώσιμα, τα οποία δεν έχουν εγγύηση.

Μεταβίβαση κυριότητας

Η ιδιοκτησία των αγαθών και των υπηρεσιών θα μεταφερθεί κατά τη στιγμή της πληρωμής από τον αγοραστή στην τοποθεσία που αναφέρεται στην παραγγελία (που σημαίνει παράδοση - υπογραφή της παραλαβής του παραστατικού μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα ή υπογραφή της απόδειξης στο τιμολόγιο φόρου για παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του πωλητή).

Σε περίπτωση παράδοσης μέσω κούριερ, δεν επιτρέπεται από τον πωλητή να επιτρέψει στον αγοραστή να ανοίξει τα πακέτα πριν υπογράψει την παράδοση, αλλά μόνο μετά την υπογραφή της παράδοσης και την πληρωμή για την πιθανή αξία τους. Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποστέλλονται, εκτός εάν υπάρχει έγγραφο που συνάφθηκε από τον αγοραστή και τον εκπρόσωπο του ταχυμεταφορέα που έκανε την παράδοση.

Συμμόρφωση με τους νόμους και τα πρότυπα

Ο Πωλητής συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, κανονισμούς και διατάξεις που ισχύουν για τη συμβατική του εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της κατασκευής, συναρμολόγησης, χειρισμού, μεταφοράς, αποθήκευσης, συσκευασίας ή παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών και ισχύει για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον.

Ευθύνη

Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να υποστεί ο αγοραστής ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω της εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του πωλητή βάσει της παραγγελίας και για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αγαθών και υπηρεσιών μετά την παράδοση και ειδικά για απώλεια προϊόντων.

Οι προσφορές ισχύουν όσο διαρκούν τα αποθέματα.

Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος εάν οι υπεργολάβοι του και / ή οι συνεργάτες του οποιουδήποτε είδους εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας δεν εκπληρώνουν καμία από τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Γελοία τιμή ή λάθος χαρακτηριστικά

Ο πωλητής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένες τιμές ή / και δυνατότητες ενδέχεται να είναι λανθασμένες. Σε περίπτωση καταχώρισης μιας παραγγελίας με τιμή χρέωσης, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του αγοραστή. Σε περίπτωση καταχώρισης μιας παραγγελίας για ένα προϊόν με εσφαλμένα χαρακτηριστικά, ο πωλητής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδώσει στον αγοραστή ένα προϊόν με χαρακτηριστικά όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που παρουσιάζονται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Εάν ο αγοραστής δεν συμφωνεί με τις προτάσεις του πωλητή, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του αγοραστή.

Παραβίαση, καταγγελία

Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής θα ειδοποιήσει τον πωλητή για αυτήν την αποτυχία. Ένα σχέδιο δράσης θα επικυρωθεί μεταξύ των μερών εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση. Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία μέσω e-mail πριν από την παράδοση. Διαφορετικά, η παραγγελία θα επιστραφεί.

Μεγάλη δύναμη

Κανένα μέρος δεν θα φέρει ευθύνη για μη εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εάν η μη εκτέλεση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας Η ανωτέρα βία είναι το απρόβλεπτο γεγονός, πέρα από τον έλεγχο των μερών και το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Αυτή η σύμβαση υπόκειται στη ρουμανική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτής της σύμβασης θα διευθετούνται φιλικά, και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με αυτόν τον τρόπο, τα αρμόδια δικαστήρια θα κληθούν στις εγκαταστάσεις του πωλητή.

Διαφορετικές διατάξεις

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική απαίτηση, οι εν λόγω διατάξεις δεν θα εφαρμόζονται και τα μέρη θα συνεργαστούν για να συμφωνήσουν σε νέες διατάξεις που σέβονται το πνεύμα των αρχικών διατάξεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεωρηθούν ανεξάρτητοι εργολάβοι και κανένα μέρος δεν θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να αναλάβει ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους ή εις βάρος του άλλου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών στο αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και μπορούν να τροποποιηθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.


Μέθοδοι παραγγελίας

Παραγγελία στον ιστότοπο

Η χρήση του ιστότοπου Creative Media Agency απαιτεί την ενεργοποίηση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Επιλέξτε το επιθυμητό προϊόν ή προϊόντα και πατήστε το κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι". Το προϊόν θα καταλήξει στο καλάθι αγορών. Για να δείτε τα επιλεγμένα προϊόντα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Καλάθι αγορών που είναι διαθέσιμο στο μενού του ιστότοπου. Για να στείλετε την παραγγελία, κάντε κλικ στο κουμπί "Παράδοση και τιμολόγηση". Για να στείλετε μια παραγγελία, πρέπει να μας δώσετε τα απαραίτητα δεδομένα χρέωσης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Τροποποίηση παραγγελίας

Μπορείτε να αλλάξετε τα προϊόντα με την παραγγελία ή να προσθέσετε, να αλλάξετε τις ημερομηνίες χρέωσης ή παράδοσης. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας και οι αλλαγές θα γίνουν κατά τις ώρες εργασίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας που πληρώθηκε με μια ηλεκτρονική κάρτα, ένα μήνυμα ακύρωσης e-mail αποστέλλεται αυτόματα στον επεξεργαστή πληρωμών και τα χρήματα θα φτάσουν στον λογαριασμό σας σε περίπου 3 εργάσιμες ημέρες.

σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας που πληρώθηκε με εντολή πληρωμής, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του ποσού στο λογαριασμό σας (επίσης μέσω τραπεζικής μεταφοράς) ή μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μελλοντική παραγγελία.


Προθεσμίες παράδοσης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε απόθεμα - Το προϊόν είναι διαθέσιμο από την Creative Media Agency και μπορεί να αγοραστεί και να παραδοθεί σε περίπου 48 ώρες. Κρατήσεις σε απόθεμα γίνονται μετά την αποστολή της παραγγελίας.

Περιορισμένο απόθεμα - Το προϊόν είναι διαθέσιμο Creative Agency Agency, αλλά διατίθεται σε λιγότερα από 3 τεμάχια. Το προϊόν μπορεί να αγοραστεί και να παραδοθεί σε περίπου 48 ώρες.

Παραγγελία - Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα της Creative Media Agency και επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τη διαθεσιμότητα ή τον χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος. Ο μέσος χρόνος παράδοσης είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Μη διαθέσιμο - Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα Creative Media Agency και επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τη διαθεσιμότητα ή τον χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος.

Παράδοση παραγγελιών

Οι παραγγελίες παραδίδονται αμέσως εάν όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα Creative Media Agency.

Η παράδοση γίνεται μέσω ταχυμεταφοράς και η παραγγελία συνήθως φτάνει στον προορισμό εντός του εκτιμώμενου χρόνου κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Οι παραγγελίες που πληρώθηκαν με εντολή πληρωμής παραδίδονται μόνο μετά την πίστωση του ποσού στον λογαριασμό Creative Media Agency.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σταματήστε να αγοράζετε

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από απόσταση μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το GEO 34/2014. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ενημερώσει γραπτώς τον έμπορο ότι αποποιείται την αγορά, χωρίς κυρώσεις και χωρίς να επικαλεστεί κάποιο λόγο, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει με έξοδα του πελάτη, εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπηρεσία μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη λήψη των προϊόντων.

Η Creative Media Agency θα επιστρέψει την αξία της παραγγελίας το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Το επιστρεφόμενο ποσό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, η αξία τους ισούται με το διπλάσιο των χρεώσεων μεταφοράς που εμφανίζονται στον ιστότοπο naturallashes.gr τη στιγμή της παραγγελίας, αξία στην οποία προστίθενται τυχόν άλλα άμεσα ή έμμεσα έξοδα που σχετίζονται με αποστολή, μεταφορά ή/και επιστροφή της παραγγελίας.

Επιστροφή προϊόντων

Μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το κόστος επιστροφής για τις καταστάσεις που παρουσιάζονται παραπάνω - όχι σε περίπτωση εγκατάλειψης της αγοράς - βαρύνει το κατάστημά μας.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, στην αρχική συσκευασία και να συνοδεύονται από όλα τα γνήσια αξεσουάρ και έγγραφα. Η υποβάθμιση των προϊόντων ή η θέση τους σε κατάσταση που καθιστά αδύνατη την μεταπώλησή τους οδηγεί στην άρνηση της επιστροφής. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των προϊόντων ή ζημιά στην αρχική συσκευασία τους που καθιστά αδύνατη την πώληση του προϊόντος, οδηγεί αυτόματα στην εφαρμογή μιας διαδικασίας επιστροφής που υπόκειται σε διοικητικά τέλη για την επιστροφή των προϊόντων στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν. οι φόροι κυμαίνονται μεταξύ 0 και 50% της αρχικής αξίας του προϊόντος. Το ποσό της διοικητικής αμοιβής θα κοινοποιηθεί στον πελάτη κατά την παραλαβή των κατεστραμμένων / τροποποιημένων προϊόντων.


Όροι εγγύησης

Η εγγύηση για προϊόντα που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγύησης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα επιλύεται από την Creative Media Agency αντικαθιστώντας ή αναστρέφοντας το ελαττωματικό προϊόν.

Η αποστολή των προϊόντων που αποστέλλονται υπό την εγγύηση είναι ευθύνη του αγοραστή. Η αποστολή θα γίνει μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς, και ο διακανονισμός της εγγύησης γίνεται το πολύ εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Οι όροι της εγγύησης είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ΦΕΚ 21/1992, Ν. 449/2003 και ΦΕΚ 174/2008.

Όταν ζητάτε την εγγύηση, είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε το ελαττωματικό προϊόν ανέπαφα τα στοιχεία αναγνώρισης (σειριακός αριθμός ή συσκευασία), μαζί με τα σχετικά εξαρτήματα και αντίγραφα του τιμολογίου φόρου και του πιστοποιητικού εγγύησης. Εάν τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από αυτά τα έγγραφα, τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στον αιτούντα / αποστολέα χωρίς να επιλυθεί η εγγύηση.

Προϊόντα με φυσικά ελαττώματα όπως: χτυπήματα, ρωγμές, θραύσματα, καμένα ή σπασμένα εξαρτήματα / εξαρτήματα κ.λπ., κατεστραμμένα, αφαιρεμένα ή τροποποιημένα σήματα εγγύησης ή σφραγίδες, προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ακατάλληλες συνθήκες (ακατάλληλες τάσεις τροφοδοσίας, έκθεση σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και πίεση, μηχανικά σοκ, εσφαλμένος χειρισμός, χρήση προϊόντων σε συνθήκες υγρασίας, σκόνης, επιβλαβών ουσιών ή υπό τη δράση χημικών ουσιών κ.λπ.), εσφαλμένες ρυθμίσεις και εγκαταστάσεις, ελαττωματικές πηγές, μη γειωμένες πρίζες, διείσδυση υγρών, μετάλλων ή άλλων ουσιών μέσα στον εξοπλισμό, μηχανική ή πλαστική επέμβαση στα προϊόντα, σύνδεση ή αποσύνδεση ορισμένων εξαρτημάτων κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού κ.λπ. καθώς και προϊόντα για τα οποία τα προγράμματα εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα ή άλλα προγράμματα οδήγησης ή προγράμματα από τα αρχικά. Η εγκατάσταση ή η θέση σε λειτουργία των προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα ακυρώσει την εγγύηση.

Η εγγύηση για προϊόντα που συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγγύησης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα θα διευθετηθεί στα κέντρα που αναφέρονται και υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο. Για τη χορήγηση της εγγύησης, είναι απαραίτητο να διατηρήσετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της Creative Media Agency χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη σελίδα επικοινωνίας.

Η περίοδος εγγύησης είναι από τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων, σύμφωνα με την ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο φόρου.

Εάν το αίτημα εγγύησης είναι αδικαιολόγητο (λειτουργικό προϊόν), ο αιτών θα καταβάλει τέλη μεταφοράς μετ 'επιστροφής για τα προϊόντα και τυχόν έξοδα διάγνωσης (που καθορίζονται από τη μονάδα σέρβις).

Οι λειτουργίες σέρβις που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αναφέρονται σε ξεχωριστά έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Πιστοποιητικού Εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τη στιγμή που τα προϊόντα ήταν σε λειτουργία.

Προϊόντα που έχουν αποχωρήσει από την περίοδο εγγύησης ή εκείνα που δεν εμπίπτουν στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εγγύησης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 15 ημερών διακανονισμού, με όρο να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας .

Τα προϊόντα που δεν παραλαμβάνονται από τη μονάδα σέρβις εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών, θα κηρυχθούν εγκαταλειμμένα και θα παραδοθούν σε κέντρα συλλογής.